Обявление за изработен проект на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура

Община  Стара Загора на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“. Проектът се намира в сградата на…

Заповед № 19-13-142 от 02.07.2019 - план за регулация

     На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–142 от 02.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 1791/28.09.2011 г. на…

Заповед № 19-13-141 от 02.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–141 от 02.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.33.14, местност Бойчов кладенец, гр. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват ПИ с…

Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проекта за изменение на ОУП и ПУП на 09 юли 2019 г.

Община  Стара Загора  на основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че e изработен проект за изменение на ОУП и ПУП – План за План за застрояване на УПИ XXXVII от кв. 252 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. На 09.07.2019 г. от…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Красимир Николов Славов № 67 от 03.07.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 67 / 03.07.2019 г.   ДО КРАСИМИР НИКОЛОВ СЛАВОВ   За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 13512 / 15.11.2012 г. 2. Акт за установяване на задължение по декларация №…

Заповед № 19-13-139 от 01.07.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-139/01.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 919 от 25.05.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта…

Заповед № 19-13-138 от 28.06.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–138 от 28.06.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ II55 в кадастрален район 48 по КККР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед…

Заповед № 19-13-135 от 27.06.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-135/27.06.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2028 от 11.09.2007 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Горещ телефон
за сигнали