Обявления


Заповед № 10-00-1510 за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация

Заповед № 10-00-1510 за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 от Закона за гражданска регистрация

Заповед № 19-13-83 от 06.06.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-83 от 06.06.2024 г. на Заместник-кмета по „УТСБД“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация на ПИ 305.241 по плана на новообразуваните имоти на село Лясково, общ. Стара Загора, за който…

Заповед № 19-13-82 от 06.06.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-82 от 06.06.2024 г. на Заместник-кмета по „УТСБД“ на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация на ПИ с идентификатор 58743.212.2 по КККР, м. Воденицата, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали