Решение № 2028 от 18.12.2018 - одобрение на изработен проект на ПУП на с. Хрищени

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява изработен проект  на  ПУП – План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План…

Заповед № 19-13-1 от 02.01.2019 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-398 от 12.12.2018 г. имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава Пламен Станев Станев да възложи изработване на проект за ПУП – План за застрояване за УПИ IX-1624 от кв.19 по…

Заповед № 19-13-187 от 20.12.2018 - план за застрояване

На основание чл.134, ал.2, т.6 и чл.135, ал.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-387 от 04.12.2018 г., с решение по т. 1.5 от протокол 49 от 05.12.2018 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава Милен Любомиров Хубенов, Красимира Николова Хубенова и Таня…

Заповед № 19-13-185 от 20.12.2018 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-384 от 04.12.2018 год, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, Община Стара Загора разрешава Маргарита Димитрова Христова да възложи изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ XV 666,…

Заповед № 19-13-7 от 02.01.2019 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-7 от 02.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1512 от 12.09.1997 г. на Кмета на Община Стара…

Заповед № 19-13-6 от 02.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-6 от 02.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за  изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1940/ 25.06.2015 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта…

Заповед № 19-13-5 от 02.01.2019 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–5 от 02.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 280/10.03.1981 г., в частта му…

Заповед № 19-13-4 от 02.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-4/02.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1082 от 07.07.1997 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта…

Заповед №19-13-3 от 02.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-3/ 02.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Ракитница, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1481 от 07.12.2001 г. на Кмета на Община Стара Загора,…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.12.2018

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец №1 „АТЗ Прожект - Хрищени“ (ТК-1 „АТЗ Прожект…

Горещ телефон
за сигнали