Обявления


Заповед № 19-13-174 от 25.10.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-174 от 25.10.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1255/27.09.1977 г.,…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на осем жилищни сгради, ресторант, две водовземни съоръжения и монтиране на две пречиствателни станции“ в поземлени имоти с идентификатори 05431.19.19 и…

Заповед № 19-13-173 от 21.10.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-448 от 13.10.2022г., за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Стойчо Димитров Стаматов да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-172 от 21.10.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-437 от 10.10.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “КРЕЗ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване за УПИ…

Заповед № 19-13-171 от 21.10.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-404 от 21.09.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Тодор Росенов Митев да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване за…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ЕКОР “ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Добавяне на нови видове отпадъци към действаща площадка за отпадъци, промяна на разрешените количества отпадъци с Решение № 13-ДО-476-03 от 29.04.2021г.,…

Заповед № 19-13-170 от 19.10.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-170 от 19.10.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ I620, общ. в кв.…

Заповед № 19-13-169 от 18.10.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-426 от 30.09.2022 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 40 от 06.10.2022г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ММ СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали