Обявления


Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора - землището на с. Змейово

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ…

Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора - землището на гр. Стара Загора

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ…

Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора - землището на с. Пряпорец

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „СИБИЕС БИЛДИНГ“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи…

Областен информационен център Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч., по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност. Процедурата…

Заповед № 19-13-146 от 07.08.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-365 от 14.07.2023г., с решение по т. 1.1 от протокол № 27 от 19.07.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Тотьо Михайлов Тотев…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали