ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 2/1600  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ374 в кв. 60  по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обскужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора", с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство, гр. София

Обява  13/04/2018 , 10:30 Уведомление  13/04/2018 , 10:30 Решение № ЕО-11/2017 г.  13/04/2018 , 10:30 Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата на ОВОС  13/04/2018 , 10:30 Карти  13/04/2018 , 10:30 Координати  13/04/2018 , 10:30    

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 11.04.2018 /"Тракиец Комерс" ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицекланица с капацитет 600 броя пилета/час или около 10 тона месо“ в поземлен имот с идентификатор 68850.209.896,…

Предложение за замяна на имот 50 кв. м. УПИ, кв. 2 по ПУП на с. Оряховица

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 50/1220  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІХ9 в кв. 2  по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА…

Заповед № 19-13-37 от 10.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-37/10.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калитиново, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2410 от 04.12.1963 г., в частта му за УПИ XI147,…

Предложение за замяна на имот 5 кв.м. от УПИ, кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 5/1095  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V77 в кв. 12  по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА…

Горещ телефон
за сигнали