Обявления


Заповед № 19-13-35 от 16.02.2023 - план за регулация

На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-35 от 16.02.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ…

Заповед № 19-13-32 от 14.02.2023 - план за регулация

На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-32 от 14.02.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ…

Обявление за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 2023/2024 г.

Годишна цена на декар: 8.00 лв./дка -  за пасища и мери; 9.00 лв./дка -  за ливади; 20.00 лв./дка -  за ливади в селата: Борилово, Елхово, Змейово, Казанка, Лозен, Люляк, Лясково, Малка Верея, Ново село, Пряпорец, Сулица 25.00 лв./дка -  за ливади в село Остра могила Договорите за новата стопанска 2023/ 2024 година за наем на общински…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „СПА ЕКО ТУР“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на осем жилищни сгради, ресторант, две водовземни съоръжения и монтиране на две пречиствателни станции“ в…

Заповед № 19-13-30 от 08.02.2023 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-38 от 24.01.2023 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 04 от 25.01.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали