Уведомление за инвестиционно предложение "Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в ПСБ Стара Загора, собственост на "Лукойл България" ЕООД"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно – снабдителна /ПСБ/ Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с…

Заповед № 19-13-45 от 05.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-45/ 05.03.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 100 от 30.01.1987 г. на Кмета на Община Стара…

Заповед № 19-13-43 от 01.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-43/ 01.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-42 от 01.03.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-42 от 01.03.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Еленино, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 3703/06.08.1991 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-40 от 28.02.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-40 от 28.02.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за  изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2522/ 20.12.2006 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-37 от 26.02.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–37 от 26.02.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на  с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 280/10.03.1981 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-36 от 25.02.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-36/ 25.02.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Загоре, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2947 от 20.11.1989 г. на Кмета на Община Стара…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "Загорка" АД, гр. Стара Загора

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Енергийно оползотворяване на биогаз в паровата централа на Загорка АД, образуван при експлоатационния режим на пречиствателна станция за отпадъчни води“ в пивоварен завод…

Обявление за изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии

Община  Стара Загора  на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че e изработен проект за  изменение  на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол  55 от 26.05.2011г. за урегулиран поземлен имот - УПИ…

Горещ телефон
за сигнали