Заповед № 19-13-240 от 25.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-240 от 25.11.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-383 от 12.11.2019 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 46 от 13.11.2019 г. на ЕСУТ, и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - община Стара Загора

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Oбщина Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5 е налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение: „НОВА ВИЗИЯ И…

Заповед № 19-13-241 от 25.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–241 от 25.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Яворово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 09 – 62…

Заповед № 19-13-239 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–239 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, Община Стара Загора, одобрен със Заповед № 280 от 10.03.1986г. на Кмета…

Заповед № 19-13-238 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–238 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв.15, „Индустриален“ утвърден със Заповед № 1785/15.11.2004г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-237 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–237 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, общ. Стара Загора, утвърден със Заповед № 1600/19.12.1986г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-236 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–236 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, утвърден със Заповед № 340/15.05.1963г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 13з, „Индустриален“, одобрен със Заповед № 1451/23.09.2004 г. на Кмета на…

Уведомление за инвестиционно предложениe - „ПЛАМЕН ПЕТКОВ - БУЛТРАНС“ ЕТ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели /захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки,…

Горещ телефон
за сигнали