Заповед № 19-13-79 от 25.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-79 от 25.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 70/26.02.2004 г. на ОбС – Стара…

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали"

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки в…

Проект на санитарно-охранителна зона на находище на минерални води „Старозагорски минерални бани“ в землището на с. Старозагорски бани

На основание чл.39, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Стара Загора уведомява всички заинтересовани граждани за постъпил „СОЗ-28/2015г. -…

График за дезинсекция на комари в гр. Стара Загора за м. юни 2018 г.

Сряда 20.06.2018г. Начало 21.00 часа АБ ”Зора”-10 500 кв.м. – 21 часа АБ „Център-323 605 кв.м. – 22 часа   Четвъртък 21.06.2018 г. Начало 21 часа АБ „Железник”40 000кв.м. -21 часа АБ „Запад”-37 590 кв.м.-23 часа   Петък 22.06.2018 г. Начало 21 часа АБ Кольо Ганчев - 5 400 кв. м. - 21 часа…

Заповед № 19-13-76 от 15.06.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–76 от 15.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 68850.259.313, местност „Съборената кюприя“ по ККР на гр. Стара Загора, с НТП – Ниско застрояване (до 10…

Заповед № 19-13-73 от 14.06.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–73 от 14.06.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Люляк, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 1409/08.08.2012…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 14.06.2018 /Министерство на регионалното развитие и благоустройството/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ EООД, гр. Стара Загора“   Възложител: Министерство на регионалното…

Заповед № 19-13-72 от 11.06.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-72/ 11.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-104/03.05.2017г. в частта му за УПИ III5736 и Заповед № 147/ 31.01.2006г.…

Горещ телефон
за сигнали