Обявления


Заповед № 19-13-71 от 13.04.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-71 от 13.04.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Загоре, общ. Стара Загора, в частта му УПИ VI98, УПИ…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител ЗП „МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА“

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „ Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене“ в поземлен имот с идентификатор 56825.27.5, с. Плоска могила, община…

Заповед № 19-13-69 от 10.04.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-158 от 21.03.2023 г., с решение по т. 1.17 от протокол № 11 от 22.03.2023г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-68 от 06.04.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-140 от 14.03.2023 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 11 от 22.03.2023 г. на ЕСУТ  и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕФИР“ ЕООД да възложи изработване на ПУП –…

Заповед № 19-13-67 от 06.04.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-150 от 17.03.2023г., с решение по т. 1.13 от протокол № 11 от 22.03.2023г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ХАЙТРОН“ ЕООД да…

Заповед № 19-13-66 от 06.04.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-154 от 20.03.2023 г., с решение по т. 1.14 от протокол № 11 от 22.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Снежана Стоева Иванова да възложи изработване на Подробен…

Заповед № 19-13-65 от 06.04.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-159 от 21.03.2023 г., с решение по т. 1.18 от протокол № 11 от 22.03.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно разрешавам…

Заповед №19-13-63 от 03.04.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-119 от 01.03.2023 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 10 от 13.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-64 от 05.04.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-64 от 05.04.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ II257,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали