Заповед № 19-13-123 от 14.09.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–123 от 14.09.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Еленино, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1687/13.08.1993 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-115 от 30.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-115/ 30.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1689 от 13.08.1993 г. в частта му за УПИ…

Провеждане на обществено обсъждане на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за УПИ IV-за озеленяване от кв. 276 по плана на гр. Стара Загора

Община  Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол  55 от 26.05.2011 г. в следния обхват: 1. Проект за…

Заповед № 19-13-113 от 28.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-113/ 28.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за улица с о. т. 2861к – о.т. 2861а, одобрен със…

Заповед № 19-13-114 от 28.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-114/ 28.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 910 от 20.04.1989 г. на Кмета на община Стара…

Заповед № 19-13-111 от 24.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-111/ 24.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-165/02.10.2014 г., в частта му за УПИ XVII2131 от…

Заповед № 19-13-110 от 21.08.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-110/ 21.08.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на - План за регулация на с. Борилово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 758/ 12.04.2007 г. на Кмета на Община Стара…

Горещ телефон
за сигнали