Обявления


Заповед № 19-13-213 от 13.12.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-213 от 13.12.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868/20.12.1976 г.,…

Заповед № 19-13-212 от 13.12.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-212 от 13.12.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ V313, одобрен със Заповед…

Заповед № 19-13-211 от 13.12.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-211 от 13.12.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 05431.31.18 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, за който се отрежда…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ИКСИК“ ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „ Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстил, дървесни и метални отпадъци, излезли…

Заповед № 19-13-209 от 09.12.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-545 от 28.11.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „БИОПРОДУКТ ПЛЮС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-208 от 09.12.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-544 от 28.11.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „БИОПРОДУКТ ПЛЮС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-207 от 09.12.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-541 от 25.11.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Йовчо Петков Петков да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План за…

Заповед № 19-13-206 от 09.12.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-552 от 30.11.2022 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „БЕЛЛА ЯНА“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване в следния обхват: Подробен…

Заповед № 19-13-205 от 09.12.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-519 от 15.11.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 46 от 16.11.2022г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЛОТОС“ ООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за…

Заповед № 19-13-204 от 09.12.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-543 от 28.11.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЛЕНДХИЛС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали