Обявления


Заповед № 19-13-204 от 28.12.2023 - план за регулация

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-204 от 28.12.2023г. на Главният архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1196/05.06.2000г. в частта му за УПИ I474 и…

Заповед № 19-13-205 от 28.12.2023 - план за регулация

На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-205 от 28.12.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Змейово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед №1688/ 13.08.1993 г.,…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ФОУР ФРЕНДС“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на лозово насаждение с обща площ от 40.0530 ха“, в поземлени имоти с идентификатори:…

Заповед № 19-13-203 от 18.12.2023 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-556 от 04.12.2023 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 46 от 06.12.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЕЛИНА АД“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение…

Съобщение за публично обявяване за служебно изменение на разрешително № 31510637/19.12.2019 г. - водоснабдяване на гр. Раднево и селища

Извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31510637/19.12.2019 г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заповед № 19-13-202 от 13.12.2023 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-546 от 28.11.2023 г. с решение по т. 1.2 от протокол № 45 от 29.11.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “СТАРТ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП“ ООД да…

Заповед № 19-13-201 от 13.12.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-498 от 18.10.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 41 от 01.11.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „БИЛДКОМ“…

Заповед № 19-13-200 от 13.12.2023 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-477 от 04.10.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 39 от 11.10.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “Лекси Лази“ ООД да възложи…

Заповед № 19-13-199 от 13.12.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-467 от 26.09.2023 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 37 от 27.09.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – Парцеларен план, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Оптиком“ ООД…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали