Списък на имотите с НТП „Пасище, мера" и „Ливада" за индивидуално ползване за стопанската 2015-2016 г.

  Във връзка с Параграф 18 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.37 и от…

Заповед № 19-13-104 от 14.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-104/14.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация…

Уведомление за принудително отчуждаване на реални части от поземлени имоти № 501.9, 501.888, 501.408 и 501.802, с.Богомилово

  ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на реални части от поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Битово-фекална канализация на с. Богомилово, общ.…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 08.07.2015

  На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявяваинформация за преценяване необходимостта…

Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-97 от 03.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект План за регулация за поземлен…

Заповед № 19-13-96 от 03.07.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-96/03.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на план за регулация за…

Заповед № 19-13-94 от 01.07.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-94/01.07.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП – промяна…

Горещ телефон
за сигнали