Обявления


Заповед № 19-13-42 от 27.03.2024 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-42 от 27.03.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ I62 и…

Заповед № 19-13-40 от 27.03.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-40 от 27.03.2024 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ I585, УПИ II587 и УПИ V590…

Заповед № 19-13-39 от 25.03.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-109 от 05.03.2024 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Върбан Иванов Илиев да възложи изработване на ПУП– изменение План за застрояване в следния обхват:  Подробен устройствен план –…

Заповед № 19-13-38 от 25.03.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-87 от 19.02.2024г., с решение по т. 1.6 от протокол № 08 от 21.02.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЖЕЛЯНА-66“ ООД да…

Заповед № 19-13-36 от 22.03.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-97 от 27.02.2024 г.,  и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Светлана Желязкова Георгиева и Петко Георгиев Георгиев да възложат изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-35 от 22.03.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-136 от 20.03.2024г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Иван Колев Тодоров да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-34 от 22.03.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-137 от 20.03.2024г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Иван Колев Тодоров да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-33 от 21.03.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-25 от 22.01.2024 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 04 от 24.01.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Янка Ангелова Калчева и Община Стара Загора да възложат изработване…

Заповед № 19-13-32 от 21.03.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-86 от 19.02.2024 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 08 от 21.02.2024г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Неделин Монев Митев и Станислав Запрянов Стоянов да възложат…

Заповед № 19-13-31 от 21.03.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание, чл. 124а, ал. 2, чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-58 от 05.02.2024 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 06 от 07.02.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали