Обявления


Заповед № 19-13-56 от 21.03.2023 г. - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 6 от ЗУТ, Заявление вх. № 19-06-58 от 02.02.2023 г. за разрешаване изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план, част от КПИИ, Протокол № 06 т. 1.5 от 08.02.2023 г. на ЕСУТ при община Стара Загора и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-62 от 29.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1 и чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-67 от 07.02.2023 г., с решение по т. 1.11 от протокол № 06 от 08.02.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-59 от 28.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-101 от 22.02.2023 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 09 от 01.03.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕТ-МЕНА 99 – Красимир Димитров“ и „ПРИНК“…

Заповед № 19-13-54 от 14.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-135 от 08.03.2023 г., с решение по т. 1.14 от протокол № 10 от 13.03.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-61 от 28.03.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-61 от 28.03.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 9914/15.04.1989 г.,…

Заповед № 19-13-60 от 28.03.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-60 от 28.03.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 388/13.03.2002 г., в…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "ИКСИК" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за дейности по закупуване и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстил, дървесни…

Уведомление за инвестиционно предложение за водовземане от подземни води, чрез изградени съоръжения с възложител Община Стара Загора

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез изградени съоръжения – 3 (три броя) тръбни кладенци за задоволяване на поливни нужди и захранване на водните…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали