Заповед № 19-13-92 от 23.07.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–92 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2260/24.10.2007 г. на Кмета на община Стара…

Заповед № 19-13-91 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-91 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-278/ 16.11.2017 г., в частта му за УПИ VI594  в…

Заповед № 19-13-90 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-90/23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1425 от 20.09.2004 г. в частта му за УПИ VIII210 …

Заповед № 19-13-89 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-89 / 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на - План за регулация на с. Елхово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 619 от 20.04.1987 г., в частта му…

Заповед № 19-13-88 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-88 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация на ПИ 05431.19.8 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, с НТП – За друг вид застрояване, като същият…

Заповед № 19-13-87 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-87 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 46417.49.28 по ККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, с НТП – ниско застрояване (до 10м). За…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19.07.2018 /"Агрополихим" АД/

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в складова база на „Агрополихим“ АД в ПИ с идентификатор…

Обявление относно одобрен План за новообразуваните имоти на местност "Орта бозалък", землище на гр. Стара Загора

     Община Стара Загора на основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № ДС – ЗД - 181 от 03.07.2018 г. на Областен управител на област Стара Загора е одобрен Плана на новообразуваните имоти на местност „Орта бозалък“, землище на…

Заповед № 19-13-86 от 13.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-86/ 13.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VІІ – 1859 в кв. 6  и улица с…

Горещ телефон
за сигнали