Обявления


Заповед № 19-13-45 от 28.03.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-107 от 01.03.2024 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 10 от 06.03.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Юлия Атанасова Митева и Красимира Атанасова Георгиева да…

Заповед № 19-13-44 от 28.03.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-84 от 19.02.2024 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 08 от 21.02.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Десислава Илчева Димитрова и Велизар Стойнов Димитров да възложат изработване…

Заповед № 19-13-43 от 28.03.2024 - план за регулация

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-22 от 16.01.2024г., с решение по т. 1.1 от протокол № 07 от 14.02.2024 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за регулация, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Данаил…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води - "Цех за обработка на естествени скални материали"

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77476.507.31 по КККР на село Хрищени.

Заповед № 19-13-47 от 28.03.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-47/28.03.2024 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ  77476.177.18 по КККР на с. Хрищени, за който се отрежда УПИ I18 в кадастрален район 177.  Достъпът…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води - "Зърнобаза"

Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 35515.140.436 по КККР на село Калояновец.

Заповед № 19-13-41 от 27.03.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-88 от 19.02.2024г., с решение по т. 1.7 от протокол № 08 от 21.02.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЛЕНДХИЛС“ ЕООД…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали