Заповед № 19-13-55 от 04.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55/ 04.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сулица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-923/31.03.2010 г., в частта му за УПИ…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали" в землището на с. Калитиново с възложител "АТЗ Проджект"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА  Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки…

Заповед № 19-13-51 от 25.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-51 от 25.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 250/22.02.2006 г., в частта му за УПИ…

Заповед № 19-13-50 от 25.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-50/ 25.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1940 от протокол № 46 /25.06.2015 г., в частта му…

Заповед № 19-13-49 от 25.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-49 от 25.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ново село, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-134/09.07.2015 г., в частта му за…

Заповед № 19-13-48 от 24.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-48/ 24.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Ракитница, община Стара Загора, одобрен със заповед № 1022 от 14.11.1966 г. в частта му за УПИ…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Веселин Тодоров Георгиев и Динка Славова Георгиева за връчване на актове за установяване на задължения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 61 / 25.04.2018 г. ДО  ВЕСЕЛИН  ТОДОРОВ  ГЕОРГИЕВ  и  ДИНКА  СЛАВОВА  ГЕОРГИЕВА   За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 58406 / 04.08.2016 г. 2. Акт за установяване на задължение…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до Роман Вълчев Рудев за връчване на актове за установяване на задължения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 60 / 25.04.2018 г. ДО  РОМАН  ВЪЛЧЕВ  РУДЕВ     За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 49645 / 09.01.2015 г. 2. Акт за установяване на задължение по декларация №…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "Ескизара" АД за връчване на актове за установяване на задължения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е по чл. 32 от ДОПК № 62 / 25.04.2018 г. ДО  “ЕСКИЗАРА“  АД   За връчване на: 1. Акт за установяване на задължение по декларация № 21227 / 01.03.2013 г. 2. Акт за установяване на задължение по декларация № 21228 /…

Горещ телефон
за сигнали