Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.04.2018 /"РЕМ" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в границите на ПИ №77476.507.17 в землището на с. Хрищени,…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Въвеждане в експлоатация на чалърна система и котелна инсталация за обезпечаване нуждите от отопление, вентилация и климатизация на производствения обект" в гр. Стара Загора, възложител "Загора чорап" АД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА Уведомление за инвестиционно предложение Въвеждане в експлоатация на чалърна система и котелна инсталация за обезпечаване нуждите от отопление, вентилация и климатизация на производствения обект“ в поземлен имот…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“ в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА  Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за временно съхранение на неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 35420.12.31 в землището на с.Калитиново, общ. Стара Загора…

Предложения за присъждане на наградата "Стара Загора" за 2018 г.

На основание на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1001 от 28.11.2013 г. В Община Стара Загора постъпиха 24 предложения за присъждане на наградата "СТАРА ЗАГОРА" в направления "КУЛТУРА И ИЗКУСТВО" и "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ" за 2018 г.   НАПРАВЛЕНИЕ "КУЛТУРА И…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ в кв. 60 по ПУП на с. Богомилово

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 2/1600  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІІ374 в кв. 60  по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обскужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Стара Загора", с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройство, гр. София

Обява  13/04/2018 , 10:30 Уведомление  13/04/2018 , 10:30 Решение № ЕО-11/2017 г.  13/04/2018 , 10:30 Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата на ОВОС  13/04/2018 , 10:30 Карти  13/04/2018 , 10:30 Координати  13/04/2018 , 10:30    

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 11.04.2018 /"Тракиец Комерс" ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицекланица с капацитет 600 броя пилета/час или около 10 тона месо“ в поземлен имот с идентификатор 68850.209.896,…

Горещ телефон
за сигнали