Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ЕКО БГ-СЖП“ ЕООД

Уведомление за инвестиционно предложение „Разполагане на мобилна инсталация за обезвреждане на отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване“ в поземлен имот с идентификатор № 69794.57.1 по КККР на с. Стрелец, общ. Стара Загора  с възложител „ЕКО БГ-СЖП“ ЕООД, гр. София.

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна дървесна растителност - 1 брой "липа" и 1 брой "слива"

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Стара Загора открива производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от видовете: липа“ (Tilia platyphyllos) и „слива“ (Prunus).

Заповед № 19-13-28 от 28.02.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-28 от 28.02.2024 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за новообразуван имот 42.17 по плана на новообразуваните имоти в местност Глуханя, землище на с. Люляк, общ. Стара…

Заповед № 19-13-27 от 27.02.2024 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-27 от 27.02.2024 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ VII266 и УПИ Vобщ. в кв.…

Заповед № 19-13-25 от 26.02.2024 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с  вх. № 19-06-26 от 22.01.2024 г., с решение по т.1.3 от протокол № 04 от 24.01.2024г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „СВЕЖЕСТ“ ООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали