Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "Динко Стоянов Динев"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 70202.32.23 в местността “ Стръмното“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, с възложител…

Заповед № 19-13-58 от 21.03.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-58 от 21.03.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868/20.12.1976 г., в…

Заповед № 19-13-57 от 21.03.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-57 от 21.03.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ VIII60,…

Предложение за приемане на разчети за приходите и разходите за местни дейности и разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г.

Забавянето и неяснотите, които се отчитат на този етап поради липсата на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година, поражда  необходимостта в община Стара Загора да се предприемат  действия за подготовка и приемането на конкретни решения на общинския съвет за одобряването на основни разчетни показатели за времето…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "СИБИЕС БИЛДИНГ" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на тревни площи и декоративна растителност)“ в  имот с…

Заповед № 19-13-55 от 16.03.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.110, ал.1, т. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-98 от 21.02.2023 г. с решение по т. 1.1 от протокол № 09 от 01.03.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Красимир Стефанов Събев да възложи изработване на…

Заповед № 19-13-52 от 13.03.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-104 от 24.02.2023 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 09 от 01.03.2023 г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали