Обявления


Заповед № 19-13-109 от 12.06.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-230 от 21.04.2023 г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АЛИАНС ДН“ ООД и „ТЕДДИ – КОМ“ ООД да възложат…

Заповед № 19-13-108 от 12.06.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-213 от 10.04.2023 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 14 от 12.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно,…

Заповед № 19-13-106 от 08.06.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-257 от 09.05.2023 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 18 от 10.05.2023г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЧУКУРОВИ И КО“ ООД да възложи изработване на…

Заповед № 19-13-107 от 09.062023 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-107 от 09.06.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ ПИ 44851.68.1 по КККР на местност „Градината“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, като…

Заповед № 19-13-105 от 07.06.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-218 от 18.04.2023 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 15 от 19.04.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване и изменение Работен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид,…

Заповед № 19-13-104 от 07.06.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-259 от 10.05.2023г.,  с решение по т. 1.1 от протокол № 19 от 17.05.2023 г. на ЕСУТ за изработване на подробен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид, че искането…

Заповед № 19-13-101 от 07.06.2023 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-266 от 17.05.2023 г. с решение по т. 1.8 от протокол № 19 от 17.05.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕЛЕКТРОПАРК“ ЕООД и „АЛИАНС ДН“…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали