Заповед № 19-13-16 от 27.01.2015 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-16/27.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.01.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19.01.2015

Обява На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта…

Търг за отдаване под аренда и наем на имоти - частна общинска собственост на 05 февруари 2015

  Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за създаване на трайни насаждения на имоти, частна общинска собственост в село Кирилово и за отдаване под…

Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-4 от 09.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за План за регулация за…

Заповед № 19-13-8 от 14.01.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-8 от 14.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Заповед № 19-13-2 от 08.01.2015 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-2 от 08.01.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера" на 09 февруари 2015

  Община Стара Загора обявява конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера", публична общинска собственост в селата Борилово, Елхово, Маджерито, Остра могила, Подслон,…

Горещ телефон
за сигнали