Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Обединение „Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ при следните параметри:

I. Предназначение на дълга - за изпълнение на инвестиционни проекти както следва:
  1. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“;
  2. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“;
  3. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“;
II. Обединение „Фонд за устойчиви градове“
1. Максимален размер на дълга - 6 950 000 (шест милиона и деветстотин и петдесет хиляди) лева в т. ч. за:
  • „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“ на стойност  до 2 950 000 лева;
  • „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“ на стойност до  4 000 000 лева;
2. Валута на дълга - български лева;
3. Вид на дълга - дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
4. Срок за погасяване - до 180 месеца;
5. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;
6. Максимален годишен лихвен процент - осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база;
7. Такса за управление на кредит - до 0,5% годишно;
8. Такса за предсрочно погасяване:
при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства до 1.5 % върху остатъчния размер на кредита;
при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените до 5 % върху остатъчния размер на кредита;
9. Такса ангажимент - до 0,5% годишно;
10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - без други такси и комисиони;
11. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.
 
III. „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“
1. Максимален размер на дълга - 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди ) лева, за Проект „ Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ в т.  ч. за:
  • СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ на стойност до 3 000 000 лева;
  • „СУ „Христо Ботев“, град Стара Загора“ на стойност до 3 500 000 лева;
2. Валута на дълга - български лева;
3. Вид на дълга - дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
4. Срок за погасяване – до 180 месеца;
5. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
6. Максимален годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс надбавка от до 3 % на годишна база;
7. Такса за предсрочно погасяване – няма
8. Такса ангажимент - до 1% годишно;
9. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси;

 

Кметът на Община Стара Загора кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното обсъждане ще се проведе на 28.09.2020 година от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Материалите за публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Стара Загора -  https://www.starazagora.bg.

Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес  [email protected].

Във връзка с установената епидемиологична обстановка в страната, обсъждането ще се проведе при спазване на всички мерки за биологична защита.


1. Проект „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“
2. Проект „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“
3. Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали