Предложение за приемане на разчети за приходите и разходите за местни дейности и разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Забавянето и неяснотите, които се отчитат на този етап поради липсата на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година, поражда  необходимостта в община Стара Загора да се предприемат  действия за подготовка и приемането на конкретни решения на общинския съвет за одобряването на основни разчетни показатели за времето до приемане на общинския бюджет – за очакваните собствени приходи,  за лимити на средства за изпълнение на общински програми и проекти, за субсидии на второстепенни разпоредители, общински търговски дружества  и неправителствени организации, за предоставяне на временни заеми за средствата от ЕС, за приоритетните капиталови разходи, с цел откриване на процедури за избор на изпълнители  и други.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 54, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 10 от ПМС  № 7/19.01.2023г. във връзка с чл. 6 и чл. 7 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е внесено предложение в Общински съвет Стара Загора за одобряване на разчетни показатели  и лимити за уреждане на бюджетните взаимоотношения за срока до приемане на бюджет на община Стара Загора за 2023 година.  Решенията на ОбС  в този период ще бъдат инструментът за осигуряване на законосъобразно основание за продължаване на местните политики за подкрепа на различни целеви групи или организации и за извършване на определени разходи, особено в частта инвестиции.

Становища и предложения по прогнозните разчети могат да се изпращат на следните  електронни адреси: [email protected] , и  [email protected]    или да се подават в деловодството на общината.

 

https://www.starazagora.bg/uploads/posts/t260.pdf - Предложение за Приемане на разчети и лимити за 2023 г.

https://www.starazagora.bg/uploads/posts/prilozheniya-1-29.pdf - Приложения към предложението

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали