Прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора за 2015 г.

Размер на шрифта: A A A

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора

 

1. На основание чл. 8 от Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора, Комисията по чл. 6 от същия правилник обявява прием на документи на кандидати за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
б/ кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата и Община Стара Загора;
г/ да са със непрекъснати здравно – осигурителни права;
д/ да не са поставени под запрещение;
е/ да не са криминално проявени лица;
ж/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.

Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община - Стара Загора могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция със средства, предвидени в общинския бюджет, съгласно този Правилник един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура .

2. Кандидатите представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:

• Заявление по образец - Заявление 103.98 KB;
• Копие от лична карта;
• Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство (Приложение 2 82.17 KB) ;
• Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение 3 81.65 KB);
• Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4 80.35 KB);
• Свидетелство за съдимост;
• Удостоверение за наличието или липса на задължения към Община Стара Загора;
• Удостоверение от Териториална дирекция Стара Загора към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права;
• Информация за банкова сметка на кандидатите;
• Медицинска документация - Приложение 5 87.09 KB

3. Място и срок за подаване на документите:

3.1. Населено място - гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 107, сградата на Община Стара Загора, ет. 2, ст. 216; тел: 042/614-696;
3.2. Начален срок за подаване на документи – 01.06.2015 г. – 09:00 ч.
3.3. Краен срок за подаване на документите – 19.06.2015 г. - 12:30 ч.
3.4. Документите се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч.
3.5. Ден на публикуване - 20.05.2015 г.
3.6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения - сайта на Община Стара Загора и фоайето на сградата.

 

Д-Р ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ,
Председател на комисията
по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП
на територията на община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали