Процедура за избор на партньори на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
 
във връзка с процедура за подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2
 

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. е отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2.

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Целта на Компонент 2 по настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е посредством реализирането на т.нар. „меки мерки“ (интеграцията на пазара на труда, достъп до образование и обучение, достъпа до социални и здравни услуги) в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ да се допълнят изпълняваните инвестиционни проекти от общините - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г, с включени мерки за изграждане на социални жилища.

Община Стара Загора ще кандидатства с проект по настоящата процедура, като реализацията му ще позволи по взаимодопълващ начин да бъдат използвани възможностите на двете оперативни програми.

Процедурата за избор на партньори ще стартира на 29.06.2020 г. с публикуване на обява на официалната страница на Община Стара Загора.

Срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е до 31.07.2020 г. при следните условия:

Допустими партньори за дейностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:
  1. Неправителствени организации;
  2. Центрове за информация и професионално ориентиране;
  3. Читалища;
  4. Работодатели (съгласно КТ);
  5. Доставчици на социални и здравни услуги;
Допустими партньори за дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“:
  1. Държавни и общински детски градини;
  2. Държавни и общински училища;
  3. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, избрани в съответствие с глава 8 от ЗМСМА.

В случаите на желание за партньорство от страна на училищата и детските градини (за дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“) следва да се представят анализирани и идентифицирани нужди на целевите групи и съответни доказателства.

Краен срок за подаване на Заявления от кандидат-партньори е 31.07.2020 год. 15:00 часа в стая 313, етаж 3-ти в сградата на Община Стара Загора. 

 

Лице за контакт и информация:
Радина Кършакова
Старши експерт
Дирекция „Инвестиции и европейски програми“
Отдел „Европейски прoграми и международно сътрудничество“
Община Стара Загора
Тел.: 042/614 814
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали