Процедура за отдаване под наем на общински гаражи по административен ред

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява процедура за настаняване под наем по административен ред в гаражи общинска собственост, на основание на Решение № 1828 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Стара Загора.

Заявителите за настаняване под наем по административен ред в гаражи – общинска собственост следва да отговарят на следните условия:

а/ да попадат в групите лица подробно описани в чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора:

  • лица с увреждания - собственици на жилище или наематели на общинско жилище в сградата, в която са построени гаражите
  • други наематели на общински жилища в сградата или собственици, придобили общинско жилище в същата сграда.

б/ да притежават автомобил и да не притежават гараж в гр. Стара Загора;

в/ за лицата наематели на общински жилища да нямат задължения към община Стара Загора под формата на неплатени наемни вноски към момента на подаване на заявлението, а за лицата закупили общински жилища в сградата, в която са разположени общинските гаражи, да нямат задължения под формата на неплатени местни данъци и такси към община Стара Загора по отношение на притежавания от тях жилищен имот към момента на подаване на заявлението.

Заявленията за настаняване под наем по административен ред на гаражи – общинска собственост се подават в общинска администрация в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуването на настоящото решение на сайта на Община Стара Загора.

Относно справки за гаражи – общинска собственост или друга информация, свързана с тях: Звено „Наеми и рекламна дейност“ стая 607 и/или 608 в сградата на Общинска администрация, тел. 042/614 662; 614 667; 614 668, както и кмет/кметски наместник за обектите в селата.

Решение № 1828 от 27.09.2018 г. на Общински съвет 17/10/2018, 14:00

Списък на гаражи – общинска собственост за отдаване под наем по административен ред 17/10/2018, 14:00

Заявление  17/10/2018, 14:00

Проект на договор 17/10/2018, 14:00

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали