Решение № 1304 от 18.12.2017 г. - "Тира инвест" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

   1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землището на гр. Стара Загора. За имота да се отреди смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, средно-етажно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м.
   Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.
   2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ТИРА ИНВЕСТ“ ЕООД да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.204.701 в местност “Джелата“ от землището на гр. Стара Загора. С Плана на застрояване в имота да се установи смесена обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, средно-етажно застрояване, с височина на застрояване Н до 15 м.
   Проектът на ПУП - План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Горещ телефон
за сигнали