Решение № 1310 от 18.12.2017 г. - "Верея имоти" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „ВЕРЕЯ ИМОТИ“ ЕООД, гр. Стара Загора да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 074015 в местност „Грамадите“ по КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, разположен извън границите на урбанизираните територии на същото. В имота да се установи жилищна устройствена зона – Жм1, ниско свободно застрояване, с височина на застрояване Н до 7 м.
   Планът за застрояване да бъде придружен от схеми: „Водоснабдяване и канализация“ и „Електрификация“ / чл.108, ал. 2 от ЗУТ /. Схемите да бъдат съгласувани в съответните експлоатационни предприятия, съгласно разпоредбата на чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Горещ телефон
за сигнали