Решение № 1311 от 18.12.2017 г. - "Електроразпределение ЮГ" ЕАД

Размер на шрифта: A A A

   На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал. 5 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив да възложи изработването на проект за ПУП - План за застрояване за поземлен имот с кадастрален № 000204 по КВС на землище с. Дълбоки, община Стара Загора, разположен извън границите на урбанизираните територии. В имота да се установи устройствена зона - Ти - за обекти и съоръжения на техническата инфраструктура, свободно, високо застрояване, с височина на застрояване Н до 42 м.
   Планът за застрояване да бъде придружен от специализирана план – схема по част „Електрификация“, във връзка с чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Схемата да бъде съгласувана в съответното експлоатационно предприятие, съгласно чл. 60, ал.2 от ЗУТ.
   Проектът за ПУП - ПЗ да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Горещ телефон
за сигнали