Решение № 1322 от 18.12.2017 г. относно одобряване, разрешаване и възлагане изработването на ОУП на община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет Стара Загора:

 

1. ОДОБРЯВА Задание за изработването на общ устройствен план на община Стара Загора, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината. Неразделна част от Заданието, след получаването им, ще бъдат писмата за съгласуване му, на основание чл. 125, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ, от Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерството на културата и от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора към Министерството на околната среда и водите със съдържащите се в тях методически указания и изисквания.

 

2. РАЗРЕШАВА изработването на общ устройствен план на Община Стара Загора, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината, съобразно одобреното Задание.

 

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Стара Загора да предприеме предвидените в закона действия по възлагане изработването на общ устройствен план на Община Стара Загора, включващ всички населени места и всички землища на територията на общината, съобразно одобреното Задание.

Горещ телефон
за сигнали