Решение № 1324 от 18.12.2017 г. относно разрешението за изработване на проект за ПУП - изменение на част от квартали

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 134, ал. 2 и частично по чл. 16 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за част от квартали: 329, 331, 3331, 4331, 5331, 518, 1518, 1515, 2515, 3515 и 1331 по плана на гр. Стара Загора, относно поземлени имоти с идентификатор 68850.506.8688, 68850.506.1515, 8850.506.6670, 688850.506.5188, 688850.506.5490, 688850.506.5156, 688850.506.5155, 68850.506.6680, 68850.506.2490, 68850.506.1062, 68850.506.5186, 68850.506.5158, 68850.506.5187, 68850.506.5182, 68850.209.343, 68850.506.5154, 68850.506.3511, 68850.506.6016, 68850.506.5182, 5152, 68850.506.8706 и 68850.506.6677 по КК на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ № УПИ I -8688, III - 1515, IV - 8710 и V - 2490 в нов кв. 4515 и УПИ № VII – 8712, VIII – 5490 и IX – 8714 в кв. 518 по плана на гр. Стара Загора. 

 

С проекта за изменение на Плана за регулация, да се обособят следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I–8688 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.8688; УПИ III–1515 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.1515; УПИ IV–8710 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.513.8710; УПИ V-2490 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.2490 в нов кв. 4515; УПИ VII–8712 – отреден за ПИ с проектен идентификатор 68850.513.8712; УПИ VIII–5490 – отреден за ПИ с идентификатор 68850.513.5490 и УПИ IX–8714 – отреден за ПИ с проектен идентиф. 68850.513.8714 в кв. 518; разширение на улицата източно от „руския в пазар“ от кръговото кръстовище от север о.т. 8215 - о.т. 8186 на юг, с обща ширина 16,50 м; за ПИ 68850.506.5490 и ПИ 68850.506.2490 се прилага чл. 16 от ЗУТ, с коефициент на редукция 0 %; достъпът до новите УПИ ще бъде осъществен от разширената улица от запад - съгласно техническо задание и скица – предложение.
 

За УПИ I–8688 от кв. 4515 ще бъде приложена разпоредбата на чл. 15, ал.3 от ЗУТ за изготвяне на Предварителен договор.

 

С проекта на Плана за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти да се отредят следните устройствени зони: за УПИ I–8688, УПИ V-2490 и УПИ VIII-5490 – смесена устройствена зона – Сж,одо – за жилищно предназначение и обществено – обслужващи дейности, средно-етажно, свободно основно застрояване; за УПИ III – 1515 – зона за паркиране; за УПИ IV– 810 – устройствена зона – Оо – за обществено-обслужващи дейности, средно-етажно, свободно застрояване; за УПИ VII – 8712 – устройствена зона – Ти – за техническа инфраструктура и паркинг, ниско, свободно застрояване; за УПИ ХI–8714 – устройствена зона – Оз – озеленени територии, паркове, градини – съгласно приложените техническо задание и скица – предложение.

 

Проектът за ПУП – План за регулация и План за застрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Горещ телефон
за сигнали