Решение № 2030 от 18.12.2018 - одобрение ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура местност "Апти тарла"

Размер на шрифта: A A A

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява Подробен устройствен план ––– Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура: Кабел ниско напрежение от ТП “Синаница“ до ЕТ за Сервиз и административна сграда в ПИ с идентификатор 68850.114.512 от местност „Апти тарла“ по  КККР на гр. Стара Загора, преминаващо през ПИ с идентификатор 68850.114.200 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, с дължина на кабелното трасе от 133 м,  за нуждите на  „Електроразпределение ЮГ“  ЕАД, гр. Пловдив.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, бр. № 3 от 08.01.2019 г. решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд  –  Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали