Съобщение за издадена Заповед № ДС-ЗД-139 от 10.11.2021 г. на Областния управител на област Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е издадена Заповед № ДС-ЗД-139 от 10.11.2021 г. на Областния Управител на област Стара Загора за одобряване плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Под паметника” (Стаев трап), находяща се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобреният план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“- бр.96 от 19.11.2021 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали