Уведомление за инвестиционно предложение - "БГ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци, заедно със съоръжение за производство на бетонови изделия“ в поземлен имот с идентификатор 68850.526.1066 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „БГ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД , гр. София.

 

Уведомление  19/08/2019 , 16:03

Горещ телефон
за сигнали