Уведомление за принудително отчуждаване на реални части от поземлени имоти № 501.9, 501.888, 501.408 и 501.802, с.Богомилово

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за предстоящо отчуждаване на реални части от поземлени имоти - частна собственост за общински нужди за изграждане на обект от първостепенно значение: „Битово-фекална канализация на с. Богомилово, общ. Стара Загора", по одобрен ПУП с Решение № 70 от 26.02.2004 г. на Общински съвет - Стара Загора

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на обект „Битово-фекална канализация на с. Богомилово, общ. Стара Загора", за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение, публична общинска собственост за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал. 1 от ЗОС/, на следните имоти както следва:

1. Поземлен имот № 501.9, урегулиран в УПИ II9 в кв. 1, площ за отчуждаване 63 кв. метра, собственост на: Незахит Акка Ахмедова. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 1260.00 лв. (Хиляда двеста и шестдесет лева),

2. Поземлен имот № 501.888, урегулиран в УПИ II888 в кв. 18, площ за отчуждаване 32 кв.м., собственост на: Атанас Пенев Вълчев. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 640.00 лв. (Шестстотин и четиридесет лева), 

3. Поземлен имот № 501.408, урегулиран в УПИ ХII408 в кв. 36, площ за отчуждаване 124 кв.метра, собственост на: Али Етемов Ашимов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 2 480.00 лв. (Две хиляди четиристотин и осемдесет лева)

4. Поземлен имот № 501.802, урегулиран в УПИ III802 в кв. 18, площ за отчуждаване 51 кв.метра., собственост на: Денис Юсеинов Шерифов. Сумата на паричното обезщетение е в размер на 1020.00 лв. (Хиляда и двадесет лева)

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на Община Стара Загора.

Копие от него да се изпрати на кмета на с. Богомилово, община Стара Загора, който да постави обявлението на определено за целта място в сградата на кметството в селото.

Копие от обявлението да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Стара Загора.

 

ЖИВКО ТОДОРОВ
кмет на Община Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали