Заповед № 19-13-11 от 08.01.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–11 от 08.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Петрово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1691/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II91 в кв. 8, като същият се разделя на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ II91 и УПИ XVIII91 в кв. 8 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали