Заповед № 19-13-12 от 07.02.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-12 от 07.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 90 от 21.01.2005 г., в частта му за УПИ CLXIII5343, Заповед № 19-12-36 от 13.03.2014 г. и Заповед № 19-25-18 от 18.03.2014 г. в частта му за УПИ CLXVI5696 от кв. 13 „Индустриален“ и улица с о.т. 221е - о.т. 218б- о.т. 218к – о.т. 221г – о.т. 221в – о.т. 221б – о.т. 221а – о.т. 181и – о.т. 181в – о.т. 181г – о.т. 181ж – о.т. 181е – о.т. 181д – о.т. 181з., като промяната се състои в следното:

• Обособява се нов УПИ CLXVI5762 в кв. 13 „Индустриален“, образуван от УПИ CLXVI5696 и част от улица с о.т. 221е – о.т. 218б.

• Отпада улица с о.т. 181в – о.т. 181и – о.т. 221а, като от нея и част от УПИ CLXIII5343 се образува нов УПИ CLXIII5760. .

• Обособява се нова улица с о.т. 221д – о.т. 181м – о.т. 181п – о.т. 181и – о.т.181в, образувана от част от УПИ CLXIII5343 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет.5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали