Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ с идентификатор 46417.50.26, местност „Аръшов трап“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като същият се разделя на пет нови ПИ с проектни идентификатори 46417.50.30, 46417.50.31, 46417.50.32, 46417.50.33, 46417.50.34, за които се отреждат УПИ I30, УПИ II31, УПИ III32, УПИ IV33 и УПИ V34 в кадастрален район 50, достъпа до които се осъществява от нова улица - тупик с о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 – о.т.4 с проектен идентификатор 46417.50.35 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали