Заповед № 19-13-13 от 09.01.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–13 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2220/29.09.1995 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ VII309 и УПИ VIII310 в кв. 32, като се променя общата им регулационна граница и УПИ VII585 и УПИ VIII586 в кв. 32  се отреждат за проектни ПИ 585 и ПИ 586 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали