Заповед № 19-13-137 от 31.08.2021 - план за застрояване и работен устройствен план

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-322 от 18.08.2021 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Танчо Димитров Танев, Даниела Иванова Танева и Димитър Танев Танев да възложат изработване проект за ПУП – План за застрояване и Работен устройствен план, част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива в следния обхват:

1. Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ XII 1584 и УПИ XIII 123, кв. 482 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда жилищна устройствена зона – Жм – ниско-етажно, свързано основно застрояване, с височина на застрояване Н до 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

2. Подробен устройствен план - Работен устройствен план /РУП/ за УПИ XII 1584 и УПИ XIII 123, кв. 482 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - силуетно оформяне, което уточнява хоризонтални и вертикални параметри на застройката, съобразени със застройките в съседните имоти и през улица.

3. Инвестиционен проект за обект: „Двуетажна постройка: гараж и стая за почивка“ в УПИ XII 1584, кв. 482 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

С допуснатото изменение на ПУП-ПЗ се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ XII 1584 и УПИ XIII 123, кв. 482 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен с Заповед № 19-12-192 от 25.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд

c5178ee3fc5ad76031193b54a5942457.jpg

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали