Заповед № 19-13-142 от 07.09.2021 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-335 от 24.08.2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 32 от 25.08.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам ЕТ Ваня Николова Бухчева, Магдалена Димова Бухчева-Станева, Полина Димова Бухчева-Спасова и Цветан Пантелеев Станев да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация  и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който  УПИ VII 48a и УПИ XII общ, за обществено обслужване, кв.208а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора се обединяват в новообразуван УПИ VII 7183, кв.208а, отреден за ПИ с проектен идентификатор № 68850.513.7183, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване за новообразуван УПИ VII 7183, кв.208а по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жг – високо-етажно, свързано в два имота основно застрояване, с височина Н до 21 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация и застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ VII 48a, кв. 208а по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 513 от 08.04.2002 и ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ XII общ, за обществено обслужване, кв. 208а по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1015 от 01.07.2002 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали