Заповед № 19-13-144 от 10.07.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-144/10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 99 от 30.01.1987 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XII515 и УПИ V514 в кв. 64, като общата им вътрешно - регулационна граница, бъде поставена в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти № 514 и № 515 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали