Заповед № 19-13-146 от 10.07.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-146/10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ I667 и УПИ IX675 в кв. 496 и улица с о.т.287 – о.т. 289 – о.т. 290, като промяната се състои в следното:

  • Северната улично - регулационна граница на УПИ І667 се променя в съответствие с границата на поземлен имот с идентификатор 68850.524.667 по КККР на гр. Стара Загора.
  • Южната регулационна граница между УПИ І667 и УПИ ІX675 в кв.496 се поставя в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти с идентификатори 68850.524.667 и 68850.524.675 по КККР на гр. Стара Загора.

(съгласно представена скица - предложение и техническо задание).,  който се намира в сградата на община Стара Загора  -  ет. 5, стая 518.

Горещ телефон
за сигнали