Заповед № 19-13-147 от 10.07.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-147 от 10.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за План за регулация за ПИ 68850.233.472 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя на ПИ с проектни идентификатори 68850.233.497, 68850.233.498 и 68850.233.499, за които се отреждат УПИ I497, УПИ II498 и УПИ III499 в кадастрален район 233, достъпа до които се осъществява от улица - тупик с о.т.1 - о.т.2 – о.т.3 – о.т.4, представляваща ПИ с проектен идентификатор 68850.233.500 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 515, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали