Заповед № 19-13-149 от 09.09.2022 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-149 от 09.09.2021г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 615/01.10.1965 г., в частта му за УПИ II110, УПИ IV109 и УПИ V107, кв. 18, като вътрешно-регулационните линии бъдат поставени в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти № 110, № 109 и № 107, съгласно представената скица - предложение и техническо задание, който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 515.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали