Заповед № 19-13-149 от 10.07.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-149/ 10.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на План за регулация на с. Оряховица, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868 от 20.12.1976 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ VI592 и УПИ VII591 в кв. 47, като общата им вътрешно - регулационна граница, бъде поставена в съответствие с кадастралната граница между поземлени имоти № 591 и № 592 (съгласно представената скица - предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 518.

 

Горещ телефон
за сигнали