Заповед № 19-13-150 от 11.07.2019 - изработване на ПУП - изменение на План за регулация и План за застрояване

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-150 от 11.07.2019 год.

На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-214 от 24.06.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 26 от 26.06.2019 г. на ЕСУТ  и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава Николина Георгиева Николова и Ангел Маринов Николов да възложат изработване на ПУП – изменение на План за регулация  и  План за застрояване в следния обхват:

ПУП – изменение на План за регулация за УПИ X 465, ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ в кв. 40а по плана на с. Ракитница, община Стара Загора, като същия се раздели на 2 бр. урегулирани поземлени имоти: УПИ X 465 и УПИ XI 465 в кв. 40а по плана на с. Ракитница, община Стара Загора – съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

ПУП – План за застрояване, съгласно който за новообразуваните УПИ X 465 и УПИ XI 465 да  се отреди жилища устройствена зона – Жм – ниско, свободно основно застрояване, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали