Заповед № 19-13-151 от 12.07.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-151 от 12.07.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, кв. 8, одобрен със Заповед № 2038/23.11.1998г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ X42 в кв. 8, като същия се разделя на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XVII42 и УПИ X42 в кв.8 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали