Заповед № 19-13-151 от 21.09.2022 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-345 от 15.08.2022 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 33 от 17.08.2022г. на ЕСУТ, и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „НОРДИК ПРОПЪРТИС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация  и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който УПИ XIV 994, кв. 46 “Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора се преотрежда в новообразуван УПИ XIV 526.994, логистична база, кв. 46 “Голиш“, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразуван УПИ XIV 526.994, логистична база, кв. 46 “Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – средно-етажно, свободно основно застрояване, с височина Н ≤ 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ XIV 994, кв. 46 “Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 326 от 09.03.2006 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали