Заповед № 19-13-152 от 12.07.2019 - изработване на ПУП - План за регулация и План за застрояване

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-152 от 12.07.2019 год.

На основание чл.17, ал.1, чл. 80, ал. 2, чл.110, ал.1, т.1, чл.124а, ал.2 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-236 от 01.07.2019 г., с решение по т. 1.10 на протокол № 27 от 02.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава МАРИН ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ да възложи изработване на ПУП – План за регулация  и  План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация за поземлени имоти /ПИ/  с проектни идентификатори 05431.94.13, 05431.94.14, 05431.94.15, 05431.94.16 и 05431.94.17, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 05431.94.2 в местност „Трапа“ по КККР на с. Борилово, община Стара Загора, като за цитираните имоти се отредят съответно следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I 14, УПИ II 15 и УПИ III 16 в кадастрален район 94 по КККР на с. Борилово - съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Достъпът до УПИ I 14 и УПИ II 15 ще се осъществи от улица с о.т. 1-3, обособена от част от ПИ с идентификатор 05431.94.10 и ПИ с проектен идентификатор 05431.94.13; достъпът до УПИ III 16  ще се осъществи от улица с о.т. 4-5, представляваща част от ПИ с идентификатор 05431.94.10 и ПИ с проектен идентификатор 05431.94.17 -  съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване, съгласно който за новообразуваните УПИ I 14, УПИ II 15 и УПИ III 16 в кадастрален район 94 да се установи жилищна устройствена зона – Жм – свободно, ниско основно застрояване, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали