Заповед № 19-13-153 от 15.07.2019 - разрешаване да се възложи проект на КПИИ

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-153 от 15.07.2019 год.

На основание чл. 150, ал.1 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 19-06-213 от 24.06.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 27 от 02.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава Илияна Стефанова Икономова, Рашо Николов Икономов и Стефан Николов Икономов да възложат проект на КПИИ  в следния обхват:

  1. Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ХI 385 и УПИ ХII 385 в кв. 6518 по плана на гр. Стара Загора, като имотите се обединят в урегулиран поземлен имот УПИ ХI 385,  отреден за ПИ с идентификатор 68850.501.385 по КККР на гр. Стара Загора, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване, съгласно който за новообразувания УПИ ХI 385  в кв. 6518 да  се отреди жилища устройствена зона – Жм – средно-етажно, свободно основно застрояване, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

  1. Инвестиционен проект за обект: “Жилищна сграда  с ОСД и гаражи в УПИ ХI 385 от кв. 6518  по плана на гр. Стара Загора“.

    Комплексният проект за инвестиционна инициатива да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали