Заповед № 19-13-154 от 08.10.2021 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл. 17, ал.2, т.1, чл.134, ал.2, т. 6 и чл.81, ал.5 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-365 от 14.09.2021 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 35 от 15.09.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ангел Димитров Стоянов да възложи изработване на ПУП – План за регулация  и изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – План за регулация, съгласно който  ПИ с идентификатор № 68850.33.16 и ПИ с идентификатор № 68850.33.18, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора се разделят на шест новообразувани ПИ с проектен идентификатор № 68850.33.946, ПИ с проектен идентификатор № 68850.33.947, ПИ с проектен идентификатор № 68850.33.948, ПИ с проектен идентификатор № 68850.33.949, ПИ с проектен идентификатор № 68850.33.950 и ПИ с проектен идентификатор № 68850.33.951, за  които се отреждат УПИ XX 946, УПИ XXI 947, УПИ XXII 948, УПИ XXIII 949, УПИ XXIV 950 и УПИ XXV951, КР 33 по КККР на гр. Стар Загора, общ. Стара Загора, достъпът до имотите ще се осъществи от улица с о.т.3301 - о.т.3302, улица-тупик с о.т.3303 - о.т.3304  и улица с о.т.3305 - о.т.3306, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за новообразувани УПИ XX 946, УПИ XXI 947, УПИ XXII 948, УПИ XXIII 949, УПИ XXIV 950 и УПИ XXV951, КР 33 по КККР на гр. Стар Загора, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда жилищна устройствена зона – Жм1 – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина Н ≤ 7 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за застрояване се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за ПИ с идентификатор № 68850.33.16, одобрен със Заповед № 19-12-38 от 18.02.2020 г. и за ПИ с идентификатор № 68850.33.18, одобрен със Заповед № 19-12-133 от 05.06.2019 г. за  на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали