Заповед № 19-13-154 от 17.07.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-154 от 17.07.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128/03.06.2004 г. на ОбС Стара Загора, в частта му за УПИ II55 в кв.82, като същият се разделя на три нови урегулирани поземлени имота: УПИ II55, УПИ V55 и УПИ VI55 в кв. 82 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 518, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали