Заповед № 19-13-155 от 08.10.2021 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.6, чл.17, ал.2, т.1 и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-361 от 13-09-2021 г., Решение № 743 по Протокол № 18 от 28.01.2021 г., Решение № 829 по Протокол № 19 от 25.02.2021 на Общински съвет Стара Загора, с решение по т. 1.3 от протокол № 35 от 15.09.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Община Стара Загора да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора в частта му за улица с о.т.96-о.т.313 и общински терен, одобрен със Заповед № 1255 от 27.09.1977 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно който се:

  • Обособят новообразувани УПИ I 983 и УПИ II 984  в нов кв.119 по плана на с. Дълбоки.
  • Променя се улично – регулационната линия между о.т.96-о.т.313, като се намалява ширината на улицата и се обособяват нови о.т.313а-о.т.313б.

Подробен устройствен план – План за застрояване, съгласно който за новообразуваните УПИ I 983 и УПИ II 984 в нов кв.119 по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора се отрежда жилищна устройствена зона – Жм – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина   H ≤ 10м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

            С допуснатото изменение на ПУП-План за регулация и застрояване спира прилагането на действащия подробен устройствен план на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1255 от 27.09.1977 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

          Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

          Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали