Заповед № 19-13-16 от 14.02.2018 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-16 от 14.02.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на ПУП - План за регулация на поземлен имот № 58743.27.28 по Кадастралната карта на землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора с НТП – ниско застрояване (до 10м), като същият се разделя на ПИ с проектни идентификатори 58743.27.47, 58743.27.48, 58743.27.49 и 58743.27.50. За ПИ 58743.27.47 и 58743.27.48 се отреждат УПИ II47 и УПИ III48 в кадастрален район 27 по Кадастралната карта на землището на с. Пряпорец, достъпа до които се осъществява от улица /о.т.1 – о.т.2/, обособена от част от ПИ 58743.27.35 с НТП – полски път и ПИ с проектни идентификатори 58743.27.49 и 58743.27.50 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание)., който се намира в сградата на община Ст. Загора - ет. 5, стая 519.

Горещ телефон
за сигнали