Заповед № 19-13-161 от 05.11.2021 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-386 от 06.10.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за застрояване за УПИ VII 239, кв.667 по плана на гр. Стара Загора,  общ. Стара Загора, съгласно който за имота се отрежда жилищна устройствена зона – Жг – високо, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н до 18 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

С допуснатото изменение на ПУП – ПЗ се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ VII 239, кв.667 по плана на гр. Стара Загора,  общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 919/25.05.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали