Заповед № 19-13-168 от 05.08.2019 - проект на ПУП

Размер на шрифта: A A A

ЗАПОВЕД  № 19-13-168

от 05.08.2019 год.

На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-244 от 08.07.2019 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 28 от 10.07.2019 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора разрешава „ВЕРСАЙ – 2017“ ООД  да  възложи проект на ПУП в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ VI 960, УПИ VII 961, УПИ VIII 962, УПИ IX 963, УПИ X 964, и УПИ XI 965 в кв. 19а по плана на гр. Стара Загора, като УПИ VI 960 и УПИ VII 961, УПИ VIII 962, УПИ IX 963 се обединяват в УПИ VI 971;  УПИ X 964, и УПИ XI 965 се обединяват в УПИ Х 972  от кв. 19а по плана на гр. Стара Загора, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване, съгласно който за новообразувания УПИ Х 972  да  се отреди жилища устройствена зона – Жм – ниско, свободно застрояване; за новообразувания УПИ VI 971 да  се отреди смесена обществено – обслужваща устройствена зона – Содо – ниско, свободно застрояване, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Настоящата Заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ.

Същата подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали