Заповед № 19-13-169 от 06.08.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-169/06.08.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 568 от 12.04.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ I 5097а в кв.455в и улица с о.т. 4968 – о.т. 4967, като промяната се състои в следното:

  • Отпадат улица с о.т. 4968 – о.т. 4967 и кв. 455в
  • Обособява се нов УПИ I598 в кв.455a, отреден за ПИ с проектен идентификатор  68850.520.598 (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в сградата на Община Стара Загора  -  ет.5, стая 515.

Горещ телефон
за сигнали