Заповед № 19-13-17 от 23.01.2023 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-12 от 10.01.2023 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 02 от 11.01.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕЛ ПИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за регулация и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който УПИ I 497 в КР 233 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора се преотрежда в новообразуван УПИ IV 497 в КР 233 по КККР на гр. Стара Загора, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ III 499 и новообразуван УПИ IV 497  в КР 233 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда предимно производствена и складова устройствена зона – Пп – средно - етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 15 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ I 497 в КР 233 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-293 от 31.10.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали