Заповед № 19-13-171 от 09.08.2019 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–171 от 09.08.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 10-00-2257/16.10.2013 г. на кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ XIX845 в кв.9, като същият се разделя на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XIX845 и УПИ XX845 в кв.9, достъпа до които се осъществява от нова улица–тупик с о.т.202в – о.т.202г (съгласно представената скица – предложение и техническо задание), който се намира в стая 516, ет. 5 на Община Стара Загора.

Горещ телефон
за сигнали