Заповед № 19-13-186 от 18.11.2022 - план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-467 от 24.10.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „МЕТАЛ ИНВЕНТ“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ II 741, кв. 18 “Голиш“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като за имота се отрежда предимно производствена устройствена зона – Пп – средно-етажно, свободно основно застрояване, с височина на застрояване Н ≤ 12 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

Заповедта се разгласява по реда на чл.124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията .

IMG_1312.jpg

IMG_1313.jpg

IMG_1303.jpg

IMG_1319.jpg

IMG_1322.jpg

IMG_1305.jpg

IMG_1323.jpg

IMG_1306.jpg

IMG_1308.jpg

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали