Заповед № 19-13-190 от 18.11.2022 - план за регулация

Размер на шрифта: A A A

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-190 от 18.11.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1022/14.11.1966 г., в частта му за УПИ X245 и УПИ XI246, кв. 47, като вътрешно-регулационната линия бъде поставена в съответствие с кадастралните граници между поземлени имоти № 245 и № 246, съгласно представена скица-предложение и техническо задание, който се намира в сградата на Община Стара Загора -  етаж 5, стая 516.

3.jpg

2.jpg

4.jpg

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали