Заповед № 19-13-192 от 21.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-504 от 07.11.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Генчо Иванов Генчев и Пенчо Генчев Минчев да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация  и План за застрояване в следния обхват:

Подробен устройствен план – изменение План за регулация, съгласно който УПИ IX 273, 274, кв. 50 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора се разделя на два новообразувани УПИ XX 273 и УПИ XXI 274, кв. 50 по плана на с. Ракитница, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробен устройствен план – План за застрояване за новообразувани УПИ XX 273 и УПИ XXI 274, кв. 50 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, като за имотите се отрежда жилищна устройствена зона – Жм – ниско-етажно, свободно основно застрояване, с височина Н ≤ 10 м, съгласно приложени техническо задание и скица – предложение.

Подробният устройствен план да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

С допуснатото изменение на ПУП – План за регулация се спира прилагането на действащия подробен устройствен план за УПИ IX 273, 274, кв. 50 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-238 от 22.08.2022 г. на Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по чл. 131 по реда на чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, които в 14 дневен срок от съобщаването, могат да я обжалват чрез Община Стара Загора пред Административен съд.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали